Nowa strona DWUP poświęcona wdrażaniu PO WER 2014-2020

Szanowni Państwo, informujemy o uruchomieniu nowej strony DWUP poświęconej wdrażaniu PO WER 2014-2020 w województwie dolnoślaskim w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik Ww....

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   (cześć PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA IZ oraz IP) został opublikowany: Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz...

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2019

Informujemy, ze w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowany przez Dolnośląski...

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. „SUKCES GWARANTOWANY-PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM” REALIZOWANEGO PRZEZ EUREKA SP. Z O.O.

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu pt. „Sukces gwarantowany – program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie dolnośląskim" realizowanego przez Beneficjenta Eureka Sp. z o.o.  ul....

FAQ i prezentacja ze spotkania informacyjnego pn. Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER

Informujemy, że zostały opublikowane FAQ i prezentacja ze spotkania informacyjnego pn. Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER - pobierz ...

Szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 POWER - Wrocław, 12 czerwca 2018 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie „Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER" dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy,...

Komunikat w sprawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Aktualizacja Podręcznika beneficjenta SL 2014

Informujemy, że został zaktualizowany Podręcznik beneficjenta centralnego systemu teleinformacyjnego SL 2014 - przejdź

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER - pobierz plik Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie...

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

Informujemy, że w sekcji Pobierz poradniki i publikacje został opublikowany podręcznik pt. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów politykispójności 2014–2020 - pobierz plik ...

Harmonogram naboru wniosków - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2018r. - pobierz plik W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w ramach PO WER nie przewiduje się naboru...

Informacja dla poszkodowanych uczestników z projektu POWER pt. -„Sukces gwarantowany - program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie dolnośląskim”, Wrocław

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z powodu  zgłoszonego przez uczestników projektu utrudnionego kontaktu z ww. Beneficjentem zwraca się z prośbą do ewentualnie poszkodowanych uczestników o kontakt i wypełnienie ankiety. ...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 - pobierz plik , pobierz załaczniki Wprowadzone do SZOOP PO WER zmiany...

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz....

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualizacja.

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowne zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - pobierz...

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj sie z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane  Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik Znowelizowane ...

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że dokonano aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - przejdż do strony z instrukcjami ...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - pobierz plik Zgodnie z komunikatem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22...

Aktualizacja RPD PO WER 2017

Informujemy, że został zaktualizowany Roczny Plan Działania na rok 2017 (wersja 5) dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - pobierz plik Zmiany wprowadzone w aktualizacji dotyczą...

SL 2014 - aktualizacje podręczników

Informujemy, że został opublikowany zaktualizowany dokument Podręcznik benficjenta Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 - przejdź do dokumentu Opisane w Podręcznikach zmiany funkcjonalne są dostępne w SL2014 od 8...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś !

W zwiazku z prośbą Ministerstwa Cyfryzacji, zachęcamy do zapoznania się z teścią komunikatu przypominającego o konieczności posiadania profilu zaufanego przez przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców) . Pobierz komunikat ...

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020 - pobierz plik ...

Publikowanie zapytań ofertowych, przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania, w Bazie konkurencyjności.

IZ PO WER informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ... w zakresie wprowadzenia wymogu publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta (przed...

Wyświetlanie 1 - 25 z 137 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25