SL 2014 - aktualizacje podręczników

Informujemy, że został opublikowany zaktualizowany dokument Podręcznik benficjenta Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 - przejdź do dokumentu Opisane w Podręcznikach zmiany funkcjonalne są dostępne w SL2014 od 8...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś !

W zwiazku z prośbą Ministerstwa Cyfryzacji, zachęcamy do zapoznania się z teścią komunikatu przypominającego o konieczności posiadania profilu zaufanego przez przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców) . Pobierz komunikat ...

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020 - pobierz plik ...

Publikowanie zapytań ofertowych, przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania, w Bazie konkurencyjności.

IZ PO WER informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ... w zakresie wprowadzenia wymogu publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta (przed...

SL 2014 - aktualizacje podręczników

Informujemy, że zostały zaktualizowane: - Podręcznik beneficjenta SL 2014 - pobierz - Podręcznik pracownik instytucji SL 2014 - pobierz   ...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r.

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu (pkt. 4. Harmonogram naborów wniosków) został opublikowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok -...

Aktualizacje wytycznych programowych

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. : - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze...

Urząd nie pracuje - 2 stycznia 2018r.

Informujemy, że 2 stycznia 2018r. jest dla pracowników DWUP dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym, po nowym roku wszelkie sprawy w DWUP będzie można załatwić począwszy od 3 stycznia (środa). Zapraszamy. ...

Aktualizacja zasad promocji i oznakowania projektów.

Informujemy, że aktualizacji uległy Zasady promocji i oznakowania projektów, obowiązujące we wszystkich projektach realizowanych na podstawie umów  podpisanych od 1 stycznia 2018 roku. Zasady promowania i oznaczania...

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane obowiązujące od 19 grudnia 2017r. zaktualizowane Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na...

Materiały informacyjne. Wkład własny i Zasada konkurencyjności.

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami (cześć PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA IZ oraz IP) zostały opublikowane: -  Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach POWER...

RPD na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany Roczny Plan Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowana zaktualizowana i obowiązująca od 1 grudnia 2017r. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Baza personelu w aplikacji SL2014

Informujemy, że w sekcjach: Zapoznaj sie z prawem i dokumentami oraz Skorzystaj z systemu informatycznego został opublikowany materiał dot. najczęściej zadawanych pytań przez beneficjentów i opiekunów projektów w zakresie...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP, w systemie SOWA, w ramach PO WER

Informujemy, że w sekcji Skorzystaj z systemu informatycznego została opublikowana zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy w ramach Programu...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, w systemie SOWA, w ramach PO WER

Informujemy o zmianie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 - przejdź do zakładki z aktualną i archiwalnymi wersjami instrukcji ...

Projekty pozakonkursowe PUP, zaktualizowane zestawienie umów po aneksach zawartych z PUP. Nabór nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17

Informujemy, że w skecji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów (Wyniki naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17) zostało opublikowane zaktualizowane zestawienie umów po aneksach zawartych z  Powiatowymi Urzędami Pracy - ...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, w systemie SOWA, w ramach PO WER

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , informujemy o zmianie...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w skecji Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowan zakutalizowana obiwiązująca od 6 września br. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja dla poszkodowanych uczestników z projektu POWER pt. KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy realizowanego przez EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z powodu  rozwiązania z dniem 29.08.2017 r. Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-02-0149/15 pn. „KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy" zwraca się z prośbą do...

Konkurs na wykonanie filmu i landing page dla DWUP.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs na wykonanie usługi w zakresie przygotowania filmu i landing page skierowanego do młodych mieszkańców Województwa Dolnośląskiego. Nagroda dla zwycięzcy to 10 000 zł! ...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu...

Informacja o unieważnieniu konkursu na wykonanie usługi z zakresu komunikacji zintegrowanej dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Na podstawie paragrafu 8 punkt 4 Regulaminu konkursu na wykonanie usługi z zakresu komunikacji zintegrowanej dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy unieważnia się konkurs prac pn. „na wykonanie usługi z zakresu...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od dnia publikacji...

Wyświetlanie 1 - 25 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25