SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 - pobierz plik , pobierz załaczniki Wprowadzone do SZOOP PO WER zmiany...

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz....

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualizacja.

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowne zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - pobierz...

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj sie z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane  Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik Znowelizowane ...

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że dokonano aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - przejdż do strony z instrukcjami ...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - pobierz plik Zgodnie z komunikatem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22...

Aktualizacja RPD PO WER 2017

Informujemy, że został zaktualizowany Roczny Plan Działania na rok 2017 (wersja 5) dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - pobierz plik Zmiany wprowadzone w aktualizacji dotyczą...

SL 2014 - aktualizacje podręczników

Informujemy, że został opublikowany zaktualizowany dokument Podręcznik benficjenta Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 - przejdź do dokumentu Opisane w Podręcznikach zmiany funkcjonalne są dostępne w SL2014 od 8...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś !

W zwiazku z prośbą Ministerstwa Cyfryzacji, zachęcamy do zapoznania się z teścią komunikatu przypominającego o konieczności posiadania profilu zaufanego przez przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców) . Pobierz komunikat ...

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami został opublikowany Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020 - pobierz plik ...

Publikowanie zapytań ofertowych, przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania, w Bazie konkurencyjności.

IZ PO WER informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ... w zakresie wprowadzenia wymogu publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta (przed...

SL 2014 - aktualizacje podręczników

Informujemy, że zostały zaktualizowane: - Podręcznik beneficjenta SL 2014 - pobierz - Podręcznik pracownik instytucji SL 2014 - pobierz   ...

Harmonogram naboru wniosków na 2018r.

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu (pkt. 4. Harmonogram naborów wniosków) został opublikowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok -...

Aktualizacje wytycznych programowych

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. : - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze...

Urząd nie pracuje - 2 stycznia 2018r.

Informujemy, że 2 stycznia 2018r. jest dla pracowników DWUP dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym, po nowym roku wszelkie sprawy w DWUP będzie można załatwić począwszy od 3 stycznia (środa). Zapraszamy. ...

Aktualizacja zasad promocji i oznakowania projektów.

Informujemy, że aktualizacji uległy Zasady promocji i oznakowania projektów, obowiązujące we wszystkich projektach realizowanych na podstawie umów  podpisanych od 1 stycznia 2018 roku. Zasady promowania i oznaczania...

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane obowiązujące od 19 grudnia 2017r. zaktualizowane Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na...

Materiały informacyjne. Wkład własny i Zasada konkurencyjności.

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami (cześć PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA IZ oraz IP) zostały opublikowane: -  Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach POWER...

RPD na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany Roczny Plan Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowana zaktualizowana i obowiązująca od 1 grudnia 2017r. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Baza personelu w aplikacji SL2014

Informujemy, że w sekcjach: Zapoznaj sie z prawem i dokumentami oraz Skorzystaj z systemu informatycznego został opublikowany materiał dot. najczęściej zadawanych pytań przez beneficjentów i opiekunów projektów w zakresie...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP, w systemie SOWA, w ramach PO WER

Informujemy, że w sekcji Skorzystaj z systemu informatycznego została opublikowana zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy w ramach Programu...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, w systemie SOWA, w ramach PO WER

Informujemy o zmianie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 - przejdź do zakładki z aktualną i archiwalnymi wersjami instrukcji ...

Projekty pozakonkursowe PUP, zaktualizowane zestawienie umów po aneksach zawartych z PUP. Nabór nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17

Informujemy, że w skecji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów (Wyniki naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17) zostało opublikowane zaktualizowane zestawienie umów po aneksach zawartych z  Powiatowymi Urzędami Pracy - ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 124 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25