Materiały informacyjne. Wkład własny i Zasada konkurencyjności.

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami (cześć PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA IZ oraz IP) zostały opublikowane: -  Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach POWER...

RPD na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj się z prawem i dokumentami   został opublikowany Roczny Plan Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowana zaktualizowana i obowiązująca od 1 grudnia 2017r. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Baza personelu w aplikacji SL2014

Informujemy, że w sekcjach: Zapoznaj sie z prawem i dokumentami oraz Skorzystaj z systemu informatycznego został opublikowany materiał dot. najczęściej zadawanych pytań przez beneficjentów i opiekunów projektów w zakresie...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP, w systemie SOWA, w ramach PO WER

Informujemy, że w sekcji Skorzystaj z systemu informatycznego została opublikowana zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy w ramach Programu...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, w systemie SOWA, w ramach PO WER

Informujemy o zmianie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 - przejdź do zakładki z aktualną i archiwalnymi wersjami instrukcji ...

Projekty pozakonkursowe PUP, zaktualizowane zestawienie umów po aneksach zawartych z PUP. Nabór nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17

Informujemy, że w skecji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów (Wyniki naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17) zostało opublikowane zaktualizowane zestawienie umów po aneksach zawartych z  Powiatowymi Urzędami Pracy - ...

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, w systemie SOWA, w ramach PO WER

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , informujemy o zmianie...

SZOOP PO WER 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w skecji Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowan zakutalizowana obiwiązująca od 6 września br. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja dla poszkodowanych uczestników z projektu POWER pt. KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy realizowanego przez EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z powodu  rozwiązania z dniem 29.08.2017 r. Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-02-0149/15 pn. „KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy" zwraca się z prośbą do...

Konkurs na wykonanie filmu i landing page dla DWUP.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs na wykonanie usługi w zakresie przygotowania filmu i landing page skierowanego do młodych mieszkańców Województwa Dolnośląskiego. Nagroda dla zwycięzcy to 10 000 zł! ...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu...

Informacja o unieważnieniu konkursu na wykonanie usługi z zakresu komunikacji zintegrowanej dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Na podstawie paragrafu 8 punkt 4 Regulaminu konkursu na wykonanie usługi z zakresu komunikacji zintegrowanej dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy unieważnia się konkurs prac pn. „na wykonanie usługi z zakresu...

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od dnia publikacji...

Harmonogram naboru wniosków na 2017r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   (pkt. 4. Harmonogram naborów wniosków) został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla...

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu pt.Nie dla NEET na Dolnym Śląsku realizowanego przez Europejski Fundusz Hipoteczny OSTOJA Sp. z o.o.

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu pt. : Nie dla NEET na Dolnym Śląsku realizowanego przez Beneficjenta Europejski Fundusz Hipoteczny „OSTOJA" Sp. z o.o. Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław w ramach ...

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu pt. Szybka ścieżka integracji z rynkiem pracy dolnośląskiej młodzieży z rejonu pogranicza realizowanego przez EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND Sp. z o.o.

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu pt. Szybka ścieżka integracji z rynkiem pracy dolnośląskiej młodzieży z rejonu pogranicza realizowanego przez Beneficjenta EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND Sp. z o.o. ,...

Harmonogramu naboru wniosków na 2017r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji   Jak skorzystać z programu   (pkt. 4. Harmonogram naborów wniosków) został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu...

Materiały informacyjne IZ PO WER

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami (cześć PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA) zostały opublikowane: - Materiał informacyjny IZ PO WER dot. rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER - ...

Konkurs na wykonanie filmu i landing page dla DWUP.

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że komisja powołana do rozstrzygnięcia Konkursu na wykonanie filmu i landing page dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zakończyła swoje prace. Głównym zadaniem Komisji było...

Informacja dla poszkodowanych uczestniczek z projektu POWER pt. -KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy realizowanego przez EWAL EWELINA KORCZAK -KOSZÓW, Wrocław

„Informacja dla poszkodowanych uczestniczek z  projektu POWER pt. - KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy realizowanego przez EWAL EWELINA KORCZAK -KOSZÓW , Wrocław  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z powodu...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik ...

Informacja dla poszkodowanych uczestników z przerwanych projektów POWER

Informacja dla poszkodowanych uczestników z przerwanych  projektów POWER pt. - Szybka ścieżka integracji z rynkiem pracy dolnośląskiej młodzieży z rejonu pogranicza realizowanego przez European Financial Stability Fund sp....

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (Działanie 4.2 PO WER)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty...

Wyświetlanie 1 - 25 z 106 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25