Konkurs z zakresu komunikacji zintegrowanej dla DWUP

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs na wykonanie usługi w zakresie przygotowania koncepcji oraz realizacji kampanii społecznej skierowanej do młodych mieszkańców Województwa Dolnośląskiego („Konkurs z zakresu...

Informacja dla poszkodowanych uczestniczek z projektu POWER pt. -KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy realizowanego przez EWAL EWELINA KORCZAK -KOSZÓW, Wrocław

„Informacja dla poszkodowanych uczestniczek z  projektu POWER pt. - KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy realizowanego przez EWAL EWELINA KORCZAK -KOSZÓW , Wrocław  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z powodu...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik ...

Informacja dla poszkodowanych uczestników z przerwanych projektów POWER

Informacja dla poszkodowanych uczestników z przerwanych  projektów POWER pt. - Szybka ścieżka integracji z rynkiem pracy dolnośląskiej młodzieży z rejonu pogranicza realizowanego przez European Financial Stability Fund sp....

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (Działanie 4.2 PO WER)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty...

Podpisane umowy w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17

Informujemy, że została opublikowana lista podpisanych umów w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17, projekty pozakonkursowe PUP - pobierz plik ...

Harmonogramu naboru wniosków na 2017r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu (pkt. 4. Harmonogram naborów wniosków) został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja...

Lista projektów pozakonkursowych PUP wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów (cześć Wyniki naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17 projekty pozakonkursowe PUP) została opublikowana Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania...

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - aktualizacja

W zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020- pobierz dokument / pobierz załaczniki Najważniejsze zmiany wprowadzone...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - aktualizacja

W zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami zaktualizowane zostały Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - pobierz plik Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych w zakresie trybów wyboru...

KOMUNIKAT W SPRAWIE BIEŻĄCEGO MONITORINGU PROJEKTÓW PO WER i RPO W CZĘŚCI EFS, W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASADY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację umowy dotyczącej bieżącego monitoringu projektów PO WER i RPO w części EFS, w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Usługa będzie...

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SzOOP PO WER)

Informujemy, że w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami została opublikowana zaktualizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmiany wprowadzone aktualizacją...

Szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty – Poddziałanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu ( pkt.4) został opublikowany Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (wersja 2017/3) - pobierz...

Aktualizacja zestawienia zawartych umów w ramach Poddziałania 1.2.1 - konkurs POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenie i wyniki naborów (Wyniki naboru - konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16) zostało opublikowane zaktualizowane Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu - pobierz plik ...

Zmiana regulaminu naboru POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17 (nabór projektów pozakonkursowych PUP)

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w ogłoszeniu o naborze nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17 (nabór projektów pozakonkursowych PUP) Dokumenty do pobrania: - informacja o zmianach w ogłoszeniu/regulaminie - pobierz plik ...

Nabór wniosków nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17 na realizację projektów pozakonkursowych konkursowych PUP

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr: POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17   w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Informujemy, że w sekcji Skorzystaj z systemu informatycznego została opublikowana zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków...

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Informujemy, że została opublikowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz plik ...

Wyniki naboru - procedura odwoławcza - konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów (Wyniki naboru - konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16) została opublikowana Lista Rankingowa dla Konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16  po...

Zestawienie zawartych umów w ramach Poddziałania 1.2.1 - konkurs POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16.

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16. - pobierz plik Projekty w ramach których oferowane jest wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej zostały w powyższym zastawieniu...

Zaktualizowana wersja dokumentu Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Informujemy, że została opublikowana zaktualizowana wersja dokumentu Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu...

Harmonogramu naboru wniosków na 2017r. - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu (pkt. 4. Harmonogram naborów wniosków) został opublikowany zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja...

Roczny Plan Działania PO WER na rok 2017 dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie IP DWUP

Instytucja Zarządzająca PO WER, działając na podstawie Uchwały nr 84 Komitetu Monitorującego PO WER, zatwierdziła RPD PO WER na rok 2017 dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie dotyczącym DWUP. RPD POWER 2017 - pobierz...

Spotkanie informacyjne dla dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców - 15 grudnia br. Wrocław

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania pracowników spośród uczestników projektów skierowanych do pozostających bez zatrudnienia osób...

Wyświetlanie 1 - 25 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25