Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). czyli m.in: jednostki administracji samorządowej i rządowej,organizacje pozarządowe,związki zawodowe i organizacje pracodawców,partnerzy społeczni.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Dla kogo projekty?

Grupy docelowe czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to m.in.:

- osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET od akronimu sformułowania  „not in employment, education or training"),
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
- podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,
- pracownicy administracji publicznej,
- pracownicy wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich pracownicy,
- instytucje rynku pracy,
- publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- partnerzy społeczni
- szkoły i placówki oświatowe różnego typu, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,
- absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- pracownicy systemu oświaty,
- podmioty świadczące usługi edukacyjne,
- uczelnie i jednostki naukowe,
- osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni),
- osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego ryzyka,
- podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ich pracownicy,
- kadry medyczne,
- osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
- społeczność romska.