Od 8 sierpnia 2018 r. , wszelkie nowe dokumenty i informacje poświęcone wdrażaniu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy PO WER 2014-2020 są publikowane tylko w nowej stronie - przejdź do nowej strony.1. Kto może realizować projekty w ramach PO WER?

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,

Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). czyli m.in: jednostki administracji samorządowej i rządowej,organizacje pozarządowe,związki zawodowe i organizacje pracodawców,partnerzy społeczni.

2. Kto może być uczestnikiem projektów realizowanych w ramach PO WER?

Uczestnikiem projektu w ramach działań regionalnych Osi Priorytetowej I może być osoba młoda, w tym niepełnosprawna, w wieku 15-29 lat, pozostająca bez pracy, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym w szczególności osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy.
 
Osoba młoda z kategorii NEET to osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli i należy do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
 
Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji tej kategorii.
 
Pod pojęciem „do 29 lat" kwalifikuje się również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie  indywidualnej  i  kompleksowej  aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych  zawodowo  oraz  poszukujących  pracy,  w  tym  w szczególnościosób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez min.:

- identyfikację  potrzeb  osób  młodych  pozostających bez  zatrudnienia, instrumenty i usługi rynku pracy służące pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej w tym min. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w  zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osobylub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

- instrumenty  i  usługi  rynku  pracy takie jak kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy oraz nabywanie,  podwyższanie  lub  dostosowywanie kompetencji  i  kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy m.in.poprzez wysokiej jakości szkolenia,

- instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców poprzez nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu oraz poprzez wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy m.in.  poprzez  pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, refundację  wyposażenia  lub  doposażenia stanowiska pracy,

- instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej zarówno takie jak wsparcie  mobilności  międzysektorowej  dla  osób, które  mają  trudności  ze znalezieniem  zatrudnienia w sektorze lub branży, np. poprzez zmianę lub uzupełnienie  kompetencji  lub  kwalifikacji pozwalających  na  podjęcie zatrudnienia  w innym sektorze,  min.  poprzez  praktyki,  staże  i  szkolenia jak i wsparcie  mobilności  geograficznej  dla  osób młodych,  u  których zidentyfikowano  problem  z zatrudnieniem  w  miejscu  zamieszkania,  m.in. poprzez   pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

- instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych poprzez niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia,  m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

4. Harmonogram naborów wniosków
 
Harmonogram naborów wniosków
Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok.
(wersja aktualna z 27.04..2018 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2018 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdż do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok.
(wersja archiwalna z 30.03..2018 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2018 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdż do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok.
(wersja archiwalna z 28.02..2018 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2018 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdż do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok.
(wersja archiwalna z 31.01..2018 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2018 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2018 rok.
(wersja archiwalna z 29.12.2017 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2018 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja aktualna z 31.07.2017 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja archiwalna z 17.07.2017 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja archiwalna z 30.06.2017 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja archiwalna z 14.06.2017 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja archiwalna z 6.04.2017 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja archiwalna z 31.01.2017 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja archiwalna z 30.12.2016 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym. 
Przejdź do dokumentu

Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.
(wersja archiwalna z 30.11.2016 r.)
W zakresie Działań wdrażanych przez DWUP w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków w trybie konkursowym. 

Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2016 rok.
Cześć dotycząca naborów DWUP wersja z dnia 30.11.2015r.
Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2016 rok wersja z dnia 22.09.2016r. Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2016 rok wersja z dnia 31.05.2016r. Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2016 rok wersja z dnia 30.11.2015r. Przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2015 rok wersja z dnia 31.07.2015r. Przejdź do dokumentu

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2019 - pobierz plik

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2018 (anulowany) * - pobierz plik
*- anulowany z uwagi na wydłużenie w RPD PO WER na rok 2017 okresu realizacji projektu pozakonkursowego do grudnia 2018 r.

Roczny Plan Działania PO WER na rok 2017  - pobierz plik
Roczny Plan Działania PO WER na rok 2017 (wersja archiwalna) - pobierz plik
Roczny Plan Działania PO WER na rok 2017 (wersja archiwalna) - pobierz plik
Roczny Plan Działania PO WER na rok 2017 (wersja archiwalna) - pobierz plik

Roczny Plan Działania PO WER na rok 2016 - pobierz plik

Roczny Plan Działania PO WER na rok 2015 - pobierz plik
Roczny Plan Działania PO WER na rok 2015 (wersja archiwalna) - pobierz plik

5. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wnioski o dofinansowanie projektu składane będą poprzez specjalnie przygotowaną aplikację - System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu

System Obsługu Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER - przejdź do strony

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja aktualna marzec 2015 oraz zakres zmian) - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja archiwalna styczeń 2015) - pobierz plik

6.Wykaz kandydatów na ekspertów

Wykaz kandydatów na ekspertów. Dziedzina zatrudnienie (z dnia 27.02.2017r.) - pobierz plik (wersja aktualna)

Wykaz kandydatów na ekspertów. Dziedzina zatrudnienie (z dnia 19.05.2016r.) - pobierz plik (wersja archiwalna)

Wykaz kandydatów na ekspertów. Dziedzina zatrudnienie (z dnia 16.11.2015r.) - pobierz plik (wersja archiwalna)
Wykaz kandydatów na ekspertów. Dziedzina zatrudnienie   (z dnia 1.09.2015r.) - pobierz plik (wersja archiwalna)
Wykaz kandydatów na ekspertów. Dziedzina zatrudnienie (z dnia 14.07.2015r.) - pobierz plik (wersja archiwalna)