Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - projekty konkursowe.
 
 
Szkolenie dla realizatorów projektów zostanie zorganizowane w dniu 13.03.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, sala 306A III piętro - formularz zgłoszeniowy (formularz należy przesłać do 10 marca 2017r. do godziny 12.00)
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie właściwego dla danego spotkania formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres grzegorz.kucharski@dwup.pl
 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia: 10 marca br. do godziny 12.00 na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne uzupełnione o informację wskazującą dokładny adres realizacji spotkania".

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.