Wojewódzka Rada Rynku Pracy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie,
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 10. współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 11. opiniowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy.

Uchwały i stanowiska WRRP na rok 2018

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Nowej Rudzie
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 5. Uchwała Nr 5 w  sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Głogowie
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w  Bielawie
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
 14. Uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej
 21. Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Publicznej Szkole Gastronomicznej HO-GA Branżowej we Wrocławiu
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim 
   


Pobierz uchwały z dnia 14.02.2018
Pobierz uchwały z dnia 27.02.2018
Pobierz uchwały z dnia 18.04.2018
Pobierz uchwały z dnia 27.04.2018
 

 

Uchwały i stanowiska WRRP na rok 2017

Uchwały WRRP podjęte w 2017 roku:
 

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.
 5. Uchwała Nr 5 w  sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze.
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania dwuletniego eksperymentalnego programu kształcenia w zawodach nieprzewidzianych w prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA" we Wrocławiu.
 14. Uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2016.
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.
 20.  Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu.
 21. Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Technikum działającym w Zespole Szkół w Lubomierzu.
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy.
 26.  Stanowisko Nr 1 w sprawie zmian w planie Funduszu Pracy na 2018 rok.

Pobierz uchwały i stanowiska WRRP podjęte 2017 roku
Pobierz uchwały z dnia 24 kwietnia 2017
Pobierz uchwały z dnia 23 czerwca 2017
Pobierz uchwały z dnia 30 października 2017
Pobierz stanowisko z dnia 30 października 2017
 


Zobacz również:
Uchwały i stanowiska Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
(kadencja 2017-2021)

Na podstawie art.23 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego zarządzeniem nr 32/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. powołał Wojewódzką Radę Rynku Pracy. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu na kadencję 2017-2021 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych:

 1. Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP - przedstawiciel Rady OPZZ  Województwa Dolnośląskiego;
 2. Roman Potocki - Wiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
 3. Artur Sawrycz - Wiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konfederacji LEWIATAN;

 Pozostali członkowie Rady:

 1. Eugeniusz Chrzan - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
 2. Marian Dembiński - przedstawiciel NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych;
 3. Jarosław Dudkowiak - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
 4. Marcin Folmer - przedstawiciel Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;
 5. Marian Fornalski - przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej;
 6. Leszek Grala - przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej;
 7. Henryk Jarczok - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych;
 8. Kazimierz Kimso - przedstawiciel Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność";
 9. Marek Pasztetnik - przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. Katarzyna Sipurzyńska–Rudnicka - przedstawiciel nauki – Uniwersytet Ekonomiczny;
 11. Andrzej Wiewióra - przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
 12. Marek Woron - przedstawiciel - Dolnośląskiej Loży Business Centre Club.

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (kadencja 2013-2017)

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Tryb postępowania

przy opiniowaniu nowych kierunków kształcenia w województwie dolnośląskim

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowego kierunku kształcenia elektronicznie na adres e-mail: statystyka.dwup@dwup.pl 
  oraz w formie papierowej na adres:
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
  Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

 2. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji o sytuacji na rynku pracy odnośnie wnioskowanego kierunku kształcenia.
 3. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy po dniu złożenia wniosku.
 4. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. 

Plik do pobrania:

Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę