Rejestr Instytucji Szkoleniowych - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)


http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

*** ***** * ***** ***

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI W REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH NA ROK 2023 

(Informacja o kontynuacji działalności w RIS na rok 2023)

 

Przypominamy, że instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) informuje właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, podając w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. dane aktualne w stosunku do zawartych we wniosku o wpis do rejestru (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 781).

Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy wykreśla instytucję szkoleniową z Rejestru Instytucji Szkoleniowych w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t. j. Dz. U. 2022 poz. 690 z późn. zm.).

 

Formularz do pobrania tutaj: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 


Komunikat dotyczący bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dokonuje wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014r. poz. 781).


Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.Telefon kontaktowy: 74 886 65 04, 74 886 65 27 lub 74 886 65 47.

INFORMACJA W SPRAWIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Zainteresowanych uczestnictwem w kwalifikacyjnych kursach zawodowych informujemy,
iż nie każda oferta szkoleniowa pozwala na przystąpienie do egzaminu zawodowego, upoważniającego do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub świadectwa, które potwierdza kwalifikację w zawodzie.

Kwestie dotyczące warunków, organizacji i trybu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz. 652).

Osoby, które są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych powinny przed zgłoszeniem uczestnictwa najpierw sprawdzić dane
o podmiocie prowadzącym taki kurs.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat otrzymacie Państwo na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod adresem: https://www.kuratorium.wroclaw.pl
w zakładce: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ): https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/ksztalcenie-ustawiczne/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-kkz/ oraz na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-i-egzamin-zawodowy-11/.
 

* * *


Pliki do pobrania na stronie:


PUBLIKACJE:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę