Wojewódzka Rada Rynku Pracy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Posiedzenia WRRP

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie,
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 10. współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 11. opiniowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy.

Uchwały i stanowiska WRRP podjęte w 2023 roku – kadencja Rady 2021-2025

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
 5. Uchwała Nr 5 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Edukacji Zawodowej w Wałbrzychu
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej Nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w sprawie oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2022r.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Edukacji Zawodowej w Wałbrzychu
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Plus - Szkole Policealnej we Wrocławiu
 14. Uchwała Nr 14 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum im. Księcia Bolka II w Zespole Szkół w Strzegomiu
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 3  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1  w Świdnicy
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Wałbrzychu
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia  nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu
 21. Uchwała Nr 21 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Świebodzicach
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych  im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 4 Politechnicznym w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Samochodowym w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Branżowej I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej „COSINUS III" we Wrocławiu
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Plus – Medycznej Szkole Policealnej we Wrocławiu
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół w Lubomierzu
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 6 w Zespole Szkól Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 w Zespole Szkól Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 40. Uchwała Nr 40 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie
 41. Uchwała Nr 41 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 5 w Zespole Szkól Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 42. Uchwała Nr 42 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Lubinie
 43. Uchwała Nr 43 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Edukacji Zawodowej w Kłodzku
 44. Uchwała Nr 44 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej w Regionalnym Ośrodku Edukacji we Wrocławiu
 45. Uchwała Nr 45 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia
 46. Uchwała Nr 46 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Szkole Policealnej „Twoja Szkoła" w Dzierżoniowie
 47. Uchwała Nr 47 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Zgorzelcu
 48. Uchwała Nr 48 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej „Pascal" we Wrocławiu
 49. Uchwała Nr 49 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej Aktywizacji Zawodowej w Legnicy
 50. Uchwała Nr 50 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej „Pascal" we Wrocławiu
 51. Uchwała Nr 51 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Zawodowej Centrum Nauki, Biznesu i Administracji we Wrocławiu
 52. Uchwała Nr 52 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 53. Uchwała Nr 53 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Prawa i Administracji „Żak" we Wrocławiu
 54. Uchwała Nr 54 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Medycznej „Żak" we Wrocławiu
 55. Uchwała Nr 55 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Kosmetycznej „Żak" we Wrocławiu
 56. Uchwała Nr 56 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Aktywizacji Zawodowej „Żak" we Wrocławiu
 57. Uchwała Nr 57 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" we Wrocławiu
 58. Uchwała Nr 58 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Głogowie
 59. Uchwała Nr 59 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w e-PsilonEdu Policealnej Szkole Zawodowej w Złotoryi
 60. Uchwała Nr 60 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w e-PsilonEdu Policealnej Szkole Medycznej w Złotoryi
 61. Uchwała Nr 61 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnym Studium Zawodowym „ALFA" w Oleśnicy
 62. Uchwała Nr 62 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" we Lubinie
 63. Uchwała Nr 63 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia TERRA NOVA we Wrocławiu
 64. Uchwała Nr 64 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 65. Uchwała Nr 65 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2022
 66. Uchwała Nr 66 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023
 67. Uchwała Nr 67 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Lubinie
 68. Uchwała Nr 68 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu
 69. Uchwała Nr 69 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej Royal College w Lubinie
 70. Uchwała Nr 70 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Wałbrzychu
 71. Uchwała Nr 71 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Lubinie
 72. Uchwała Nr 72 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I Stopnia w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy  Zdroju
 73. Uchwała Nr 73 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej
 74. Uchwała Nr 74 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej
 75. Uchwała Nr 75 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
 76. Uchwała Nr 76 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu
 77. Uchwała Nr 77 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I Stopnia w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie
 78. Uchwała Nr 78 w sprawie wyboru przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu do składu Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

   
Załączniki
230224_uchwaly_wrrp_1_9_230223.zip (zip, 917 KB)
230404_uchwaly_wrrp_10_35_230330.zip (zip, 3032 KB)
230529_uchwaly_wrrp_36_45_230515.zip (zip, 966 KB)
230801_uchwaly_wrrp_46_50_230613.zip (zip, 511 KB)
230822_uchwaly_wrrp_51_64_230818.zip (zip, 2045 KB)
230927_uchwały_wrrp_65_69_230926.zip (zip, 736 KB)
231219_uchwały_wrrp_70_78_231215.zip (zip, 537 KB)

Uchwały i stanowiska WRRP podjęte w 2021 - 2022 roku – kadencja Rady 2021-2025

Uchwały i stanowiska WRRP podjęte w 2021-2022 roku – kadencja Rady 2021-2025
 1. Uchwała Nr 1 w sprawie  wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
 5. Uchwała Nr 5 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w  Zespole  Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej CNiB „Żak" w Wałbrzychu
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Opieki Medycznej „Żak" we Wrocławiu
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej CNiB „Żak" w Lubinie
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej Cosinus we Wrocławiu
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Zawodowej PASCAL w Wałbrzychu
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Zawodowej PASCAL w Głogowie
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Głogowie
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
 14. Uchwała Nr 14 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej Epsilon w Oławie
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Copernicus we Wrocławiu
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy we Wrocławskim Centrum Edukacji Medycznej we Wrocławiu
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Wałbrzychu
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Świdnicy
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Policealnej Szkole Royal College w Lubinie
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji we Wrocławiu
 21. Uchwała Nr 21 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB EDUKACJA w Legnicy
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w KADRA Szkole Policealnej we Wrocławiu
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Medycznej Szkole Policealnej w Lubaniu
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Społecznej Szkole Policealnej w Lubaniu
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej „COSINUS PLUS" w Jeleniej Górze
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy we Wrocławskim Centrum Edukacji Medycznej we Wrocławiu
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Szkole Policealnej „Twoja-Szkoła" w Oławie
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia LIDER w Miliczu
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie oceny sprawozdania z działalności DWUP za 2020 rok
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej „COSINUS PLUS" w Jeleniej Górze
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB EDUKACJA w Świdnicy
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole „Cosinus III" we Wrocławiu
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej Cosinus we Wrocławiu
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Medycznej „Novum" we Wrocławiu
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Policealnej Szkole Awangarda w Zgorzelcu
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Wojskowej Szkole Średniej im. „Zawiszy Czarnego" w Legnicy
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
 40. Uchwała Nr 40 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Ekonomicznej Vademecum we Wrocławiu
 41. Uchwała Nr 41 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA" we Wrocławiu
 42. Uchwała Nr 42 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej „PASCAL"  w Lubinie
 43. Uchwała Nr 43 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej „PASCAL"  w Głogowie
 44. Uchwała Nr 44 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej „PASCAL"  w Wałbrzychu
 45. Uchwała Nr 45 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Wałbrzychu
 46. Uchwała Nr 46 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze
 47. Uchwała Nr 47 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze
 48. Uchwała Nr 48 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Legnicy
 49. Uchwała Nr 49 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Świdnicy
 50. Uchwała Nr 50 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku
 51. Uchwała Nr 51 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Lubinie
 52. Uchwała Nr 52 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 53. Uchwała Nr 53 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Legnicy
 54. Uchwała Nr 54 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja we Wrocławiu
 55. Uchwała Nr 55 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Lubinie
 56. Uchwała Nr 56 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 57. Uchwała Nr 57 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu
 58. Uchwała Nr 58 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu
 59. Uchwała Nr 59 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym  TEB Edukacja w Legnicy
 60.  Uchwała Nr 60 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Weterynaryjnym w Świdnicy
 61. Uchwała Nr 61 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze
 62. Uchwała Nr 62 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym TEB Edukacja w Jeleniej Górze
 63. Uchwała Nr 63 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
 64. Uchwała Nr 64 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie
 65. Uchwała Nr 65 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 66. Uchwała Nr 66 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA we Wrocławiu
 67. Uchwała Nr 67 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
 68. Uchwała Nr 68 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole „COSINUS PLUS" w Jeleniej Górze
 69. Uchwała Nr 69 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej MEDYK w Kłodzku
 70. Uchwała Nr 70 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Medycznej Szkole Policealnej w Kłodzku
 71. Uchwała Nr 71 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu
 72. Uchwała Nr 72 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 73. Uchwała Nr 73 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2021 rok
 74. Uchwała Nr 74 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 75. Uchwała Nr 75 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
 76. Uchwała Nr 76 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
 77. Uchwała Nr 77 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu
 78. Uchwała Nr 78 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Branżowej Szkole Specjalnej  I stopnia Nr 7  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Placówek Specjalnych  w Legnicy
 79. Uchwała Nr 79 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Centrum Kształcenia Plejada Szkole Policealnej w Jeleniej Górze
 80. Uchwała Nr 80 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej Epsilon w Oławie
 81. Uchwała Nr 81 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej Epsilon w Dzierżoniowie
 82. Uchwała Nr 82 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu
 83. Uchwała Nr 83 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Kosmetyki i Rozwoju Gamma w Kłodzku
 84. Uchwała Nr 84 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
 85. Uchwała Nr 85 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Medycznej Szkole Policealnej  w Kamienne Górze
 86. Uchwała Nr 86 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole  II stopnia  w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
 87. Uchwała Nr 87 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA  w Zgorzelcu
 88. Uchwała Nr 88 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Nr 8 im. M. Kopernika w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu
 89. Uchwała Nr 89 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie
 90. Uchwała Nr 90 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej Opiekun Medyczny w Legnicy
 91. Uchwała Nr 91 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w BIOSTUDIO Policealnej Szkole Masażu we Wrocławiu
 92. Uchwała Nr 92 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej GoWork.pl  we Wrocławiu
 93. Uchwała Nr 93 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym w Bolesławcu
 94. Uchwała Nr 94 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
 95. Uchwała Nr 95 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
 96. Uchwała Nr 96 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 97. Uchwała Nr 97 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 98. Uchwała Nr 98 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 99. Uchwała Nr 99 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Policealnej w Bolesławcu
 100. Uchwała Nr 100 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole  I stopnia Specjalnej Nr 3  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dzierżoniowie
 101. Uchwała Nr 101 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
 102. Uchwała Nr 102 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA  w Głogowie
 103. Uchwała Nr 103 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2021
 104. Uchwała Nr 104 ANULOWANA
 105. Uchwała Nr 105 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB EDUKACJA w Lubinie
 106. Uchwała Nr 106 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Mrowinach
 107. Uchwała Nr 107 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
 108. Uchwała Nr 108 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Plus – Medycznej Szkole Policealnej we Wrocławiu
 109. Uchwała Nr 109 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy
 110. Uchwała Nr 110 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy
 111. Uchwała Nr 111 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole  Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
 112. Uchwała Nr 112 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Zawodowej PASCAL  w Legnicy
 113. Uchwała Nr 113 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole zawodowej PASCAL  w Lubinie
 114. Uchwała Nr 114 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szwajcarskim Centrum Edukacji we Wrocławiu
 115. Uchwała Nr 115 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Szkole Policealnej „Twoja-Szkoła"  w Oławie
 116. Uchwała Nr 116 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnym Studium Zawodowym „ALFA"  w Oleśnicy
 117. Uchwała Nr 117 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
 118. Uchwała Nr 118 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w e-PsilonEdu Policealnej Szkole Zawodowej w Legnicy
 119. Uchwała Nr 119 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w e-PsilonEdu Policealnej Szkole Medycznej w Legnicy
 120. Uchwała Nr 120 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Canella Edukacja Policealnej Szkole Medycznej w Jeleniej Górze
 121. Uchwała Nr 121 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Canella Edukacja Policealnej Szkole Zawodowej w Jeleniej Górze
 122. Uchwała Nr 122 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w COOL-EDUKACJA Policealnej Szkole Zawodowej we Wrocławiu
 123. Uchwała Nr 123 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w COOL-EDUKACJA Policealnej Szkole Medycznej  we Wrocławiu
 124. Uchwała Nr 124 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół  w Świebodzicach
 125. Uchwała Nr 125 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Dolnośląskim Zespole  Szkół  w Bożkowie
 126. Uchwała Nr 126 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Dolnośląskim Zespole Szkół  w Bożkowie
 127. Uchwała Nr 127 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w KADRA Szkole Policealnej we Wrocławiu
 128. Uchwała Nr 128 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku
 129. Uchwała Nr 129 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
 130. Uchwała Nr 130 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Medycznej Szkole Policealnej w Lubaniu
 131. Uchwała Nr 131 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Regionalnej Szkole Turystycznej w Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju
 132. Uchwała Nr 132 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Nauk Nowoczesnych Terra Nova we Wrocławiu
 133. Uchwała Nr 133 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Kowarach
 134. Uchwała Nr 134 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej „COSINUS III"  we Wrocławiu
 135. Uchwała Nr 135 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim
 136. Uchwała Nr 136 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej „PASCAL"  w Wałbrzychu
 137. Uchwała Nr 137 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej „PASCAL"  w Lubinie
 138. Uchwała Nr 138 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA  w Legnicy
 139. Uchwała Nr 139 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Plus – Medycznej Szkole Policealnej we  Wrocławiu
 140. Uchwała Nr 140 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA  w Głogowie
 141. Uchwała Nr 141 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnym Studium Podologii „SEK" we Wrocławiu
 142. Uchwała Nr 142 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Policealnych „Energetyk" w Wałbrzychu
 143. Uchwała Nr 143 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Policealnych „Energetyk" w Wałbrzychu
 144. Uchwała Nr 144 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Prawno-Ekonomicznej „Novum" we Wrocławiu
 145. Uchwała Nr 145 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Nauk Nowoczesnych Terra Nova w Legnicy
 146. Uchwała Nr 146 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Patronus Policealnej Szkole Medycznej we Wrocławiu
 147. Uchwała Nr 147 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole ROYAL COLLEGE  w Lubinie
 148. Uchwała Nr 148 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej w Regionalnym Ośrodku Edukacji we Wrocławiu
 149. Uchwała Nr 149 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej - PER ASPER we Wrocławiu
 150. Uchwała Nr 150 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB EDUKACJA  we Wrocławiu
 151. Uchwała Nr 151 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Medycznej Szkole Policealnej w Kłodzku
 152. Uchwała Nr 152 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Wałbrzychu
 153. Uchwała Nr 153 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Wałbrzychu
 154. Uchwała Nr 154 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Głogowie
 155. Uchwała Nr 155 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Lubinie
 156. Uchwała Nr 156 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Służb Ratowniczych i Uzdrowiskowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju
 157. Uchwała Nr 157 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Edukacji Europejskiej w Głogowie
 158. Uchwała Nr 158 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Prawno-Ekonomicznej „Novum" we Wrocławiu
 159. Uchwała Nr 159 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum im. prof. Tadeusza Konopińskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
 160. Uchwała Nr 160 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Branżowej II stopnia w Centrum Edukacji „Korona" w Głogowie
 161. Uchwała Nr 161 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Głogowie
 162. Uchwała Nr 162 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Lubinie
 163. Uchwała Nr 163 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022
 164. Uchwała Nr 164 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Publicznej Szkole Policealnej COSINUS w Jeleniej Górze
 165. Uchwała Nr 165 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Wałbrzychu
 166. Uchwała Nr 166 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Wałbrzychu
 167. Uchwała Nr 167 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Szkole Branżowej II stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
 168. Uchwała Nr 168 w sprawie wniosku Dolnośląskich Pracodawców rekomendowania departamentom właściwym ds.: edukacji, rynku pracy, funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz ministrom  właściwym ds.: edukacji, rynku pracy, funduszy europejskich, rozwiązań zaprezentowanych w związku z przeprowadzoną analizą sytuacji dotyczącej niskiego poziomu kształcenia ustawicznego Polaków i wnioskami płynącymi z opracowanych stanowisk w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 169. Uchwała Nr 169 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Branżowej Szkole I stopnia „Elektroenergetyk" we Wrocławiu
 170. Uchwała Nr 170 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Medycznej Szkole Policealnej w Kłodzku
 171. Uchwała Nr 171 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Szkole Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze
 172. Uchwała Nr 172 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum im. Stefana Drzewieckiego w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu
 173. Uchwała Nr 173 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL" w Głogowie
 174. Uchwała Nr 174 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej „PASCAL" w Głogowie
 175. Uchwała Nr 175 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej „PASCAL" w Głogowie
 176. Uchwała Nr 176 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL" w Lubinie
 177. Uchwała Nr 177 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB EDUKACJA w Legnicy
 178. Uchwała Nr 178 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia im. Bohaterów Westerplatte w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
 179. Uchwała Nr 179 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA" we Wrocławiu
 180. Uchwała Nr 180 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej „PASCAL" w Lubinie


Uchwały i stanowiska WRRP  1-72  podjęte w 2021 - 2022 roku – kadencja Rady 2021-2025
Uchwały i stanowiska WRRP  73-102  podjęte w 2021 - 2022 roku – kadencja Rady 2021-2025

Uchwały i stanowiska WRRP 103-151 podjete w 2022 roku - kadencja Rady 2021-2025
Uchwały i stanowiska WRRP 152-162 podjete w 2022 roku - kadencja Rady 2021-2025
Uchwały i stanowiska WRRP 163-164 podjete w 2022 roku - kadencja Rady 2021-2025
Uchwały i stanowiska WRRP 165-167 podjete w 2022 roku - kadencja Rady 2021-2025

Uchwały i stanowiska WRRP 168-180 podjęte w 2022 roku - Kadencja Rady 2021-2025

 
Załączniki
(2)210624_uchwaly_wrrp_1_28_210622.zip (zip, 4332 KB)
(1)210930_uchwaly_wrrp_29_40_210929.zip (zip, 1759 KB)
211215_uchwaly_wrrp_41_63_211210.zip (zip, 3497 KB)
220210_uchwaly_wrrp_64_66_220124.zip (zip, 442 KB)
220210_uchwaly_wrrp_67_72_220204.zip (zip, 894 KB)
220304_uchwaly_wrrp_73_102_220301.zip (zip, 5286 KB)
220705_uchwaly_wrrp_103-151_220704.zip (zip, 5170 KB)
221024_uchwaly_wrrp_152_162_220823.zip (zip, 1158 KB)
221024_uchwaly_wrrp_163_164_221010.zip (zip, 212 KB)
221104_uchwaly_wrrp_165_167_221028.zip (zip, 332 KB)
221216_uchwaly_wrrp_168_180_221212.zip (zip, 1382 KB)

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
(kadencja 2021-2025)

Na podstawie art. 23 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) Marszałek Województwa Dolnośląskiego zarządzeniem nr 44/2021 z 26 maja 2021 r., powołał Wojewódzką Radę Rynku Pracy.

W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na kadencję 2021-2025 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych:

 1. Andrzej OtrębaPrzewodniczący WRRP - przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego;
 2. Roman Potocki Wiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
 3. Artur SawryczWiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konfederacji LEWIATAN;

Pozostali członkowie Rady

 1. Kazimierz Kimso  – przedstawiciel Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność";
 2. Marzena Berezowska – przedstawicielka Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych;
 3. Krzysztof Inglot – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Marian Fornalski – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej;
 5. Marek Woron – przedstawiciel Dolnośląskiej Loży Business Centre Club;
 6. Arleta Chorąży – przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 7. Anna Pętalska-Nispoń – przedstawicielka Dolnośląskiej Izby Rolniczej;
 8. Eugeniusz Chrzan – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
 9. Piotr Psiuk – przedstawiciel NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych;
 10. Andrzej Wiewióra – przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
 11. Adam Babuśka - przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego;
 12. Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka – przedstawicielka nauki – Uniwersytet Ekonomiczny.

 

Załączniki
Skład_osobowy_WRRP_2017-2021.pdf (pdf, 200 KB)
Skład_osobowy_WRRP_2021-2025.pdf (pdf, 271 KB)

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Tryb postępowania

przy opiniowaniu nowych kierunków kształcenia w województwie dolnośląskim

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowego kierunku kształcenia elektronicznie na adres e-mail: wrrp@dwup.pl 
  oraz w formie papierowej na adres:
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,  52-326 Wrocław.
  tel. do sekretariatu WRRP tel. 71 - 39 74 193  lub 191
 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji o sytuacji na rynku pracy odnośnie wnioskowanego kierunku kształcenia.
 2. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy po dniu złożenia wniosku.
 3. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. 
 

 

Załączniki
221020_Wniosek_o_zaopiniowanie_nowego_kierunku_ksztalcenia.docx (docx, 32 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę