Zaświadczenia o działalności - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Zaświadczenia o działalności

Zaświadczenia o działalności

 

Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj
działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej

 

Osoby wykonującej działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającej wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierającego informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 2272) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ:

  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

Wydawanie zaświadczeń w woj. dolnośląskim
Na terenie województwa dolnośląskiego organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Zaświadczenia wydawane są na podstawie:

Wykaz dokumentów, który należy dołączyć ubiegając się o zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. ( Dz.U.2008.90.549 )

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania – dotyczy tylko osób mających zameldowanie poza woj. dolnośląskim, a zamieszkujących na jego terenie, lub osób nieposiadających zameldowania / niezamieszkujących w Polsce w sytuacji, gdy ostatnie miejsce wykonywania działalności albo  zatrudnienia miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego).

 4) Uwierzytelniona* kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

5) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lubprowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, np.:

a) świadectwo pracy lub umowa o pracę wraz z zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – aktualnie wydruk ze strony CEiDG – www.ceidg.gov.pl,

c) decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie wyrejestrowania (jeśli ww. dokumenty nie zawierają określenia przedmiotu działalności wg PKD konieczne jest dołączenie zaświadczenia o numerze REGON lub oświadczenia o wykonywanej działalności – tylko dla osób nieposiadających oznaczenia PKD dla działalności prowadzonej przed rokiem 1998), lub wydruk z CEiDG potwierdzający wykreślenie,

d) umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

e) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy osób fizycznych będących wspólnikami lub udziałowcami w spółce (w celu wykazania okresów, w których byli/są wspólnikami).

6) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np. uprawnień budowlanych – dotyczy tylko osób posiadających takie kwalifikacje.

 

 * Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem" przez pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w urzędzie wydającym dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w urzędzie wydającym przedmiotowe zaświadczenia lub przez radcę prawnego, lub notariusza, lub adwokata.

Wnioski powinny być kierowane na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych

Opłata
Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. W 2020 r. opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 78,00 złOpłaty (w polskiej walucie) należy dokonać na rachunek:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych

  • 91 1090 2271 0000 0001 4180 0903
    Santander Bank Polska S.A.

    rachunek obowiązuje od 15.02.2019!

z dopiskiem: „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP"
Opłata stanowi dochód budżetu samorządu województwa.

Podstawa prawna:

Dokument do pobrania:
1. Wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia
2. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
3. oświadczenie do wniosku o potwierdzenie okresu zatrudnienia ubezpieczenia
4. oświadczenie dot. ustalenia miejsca zamieszkania
5. wniosek o wydanie dokumentu PDU1
6. wniosek o wydanie dokumentu U2
7. obowiązujące pouczenie do transferu
8. ankieta PB2103e NORWEGIA
9. ankieta PB2105 NORWEGIA
10. ankieta WIELKA BRYTANIA
11. ankieta DANIA
12. ankieta HOLANDIA
13. ankieta IRLANDIA
14. Ankieta REPUBLIKA CZESKA
15. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę