Zaświadczenia o działalności - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Zaświadczenia o działalności

Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby wykonującej działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającej wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierającego informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 65) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ:

  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

Wydawanie zaświadczeń w woj. dolnośląskim
Na terenie województwa dolnośląskiego organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Zaświadczenia wydawane są na podstawie:

Wykaz dokumentów, który należy dołączyć ubiegając się o zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. ( Dz.U.2008.90.549 )

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania – dotyczy tylko osób mających zameldowanie poza woj. dolnośląskim, a zamieszkujących na jego terenie, lub osób nieposiadających zameldowania / niezamieszkujących w Polsce w sytuacji, gdy ostatnie miejsce wykonywania działalności albo  zatrudnienia miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego).

 4) Uwierzytelniona* kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

5) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, np.:

a) świadectwo pracy lub umowa o pracę wraz z zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – aktualnie wydruk ze strony CEiDG – www.ceidg.gov.pl,

c) decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie wyrejestrowania (jeśli ww. dokumenty nie zawierają określenia przedmiotu działalności wg PKD konieczne jest dołączenie zaświadczenia o numerze REGON lub oświadczenia o wykonywanej działalności – tylko dla osób nieposiadających oznaczenia PKD dla działalności prowadzonej przed rokiem 1998), lub wydruk z CEiDG potwierdzający wykreślenie,

d) umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

e) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy osób fizycznych będących wspólnikami lub udziałowcami w spółce (w celu wykazania okresów, w których byli/są wspólnikami).

6) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np. uprawnień budowlanych – dotyczy tylko osób posiadających takie kwalifikacje.

 

 * Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem" przez pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w urzędzie wydającym dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w urzędzie wydającym przedmiotowe zaświadczenia lub przez radcę prawnego, lub notariusza, lub adwokata.

Wnioski powinny być kierowane na adres:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych

Opłata
Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. w 2024 r. opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 127,26 zł. Opłaty (w polskiej walucie) należy dokonać na rachunek:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych

  • Santander Bank Polska S.A.
    91 1090 2271 0000 0001 4180 0903
    rachunek obowiązuje od 15.02.2019!

z dopiskiem: „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP"
Opłata stanowi dochód budżetu samorządu województwa.

Podstawa prawna:

Dokument do pobrania:
http://www.dwup.pl/kszs/?id=7

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę