Kontrole Agencji Zatrudnienia - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Kontrole KRAZ

KONTROLA  DZIAŁALNOŚCI  AGENCJI  ZATRUDNIENIA

 

          Zgodnie z art. 18o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Marszałek Województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19e -19fa ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 735).

           

            W stosunku do podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego kontrolę sprawuje – z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 

            Aby usprawnić przebieg kontroli i zmniejszyć jej uciążliwości dla podmiotu kontrolowanego zaleca się:
 

  • Wyznaczenie na mocy pisemnego upoważnienia osoby do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, w przypadku nieobecności osoby kierującej agencją zatrudnienia;
  • Zapoznanie z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego podmiotu w trakcie kontroli, stanowiącego załącznik do pobrania;
  • Posiadanie w czasie kontroli aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS;
  • Posiadanie w czasie kontroli aktualnego zaświadczenia US o niezaleganiu w opłacaniu podatków;
  • Posiadanie podpisanego indywidualnie przez właściciela/wspólników/każdego członka zarządu, zgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o niekaralności za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121-121b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiącego załącznik do pobrania;
  • Posiadanie podpisanego indywidualnie przez właściciela lub zbiorowo przez wspólników/członków zarządu uprawnionych do reprezentowania agencji, zgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o likwidacji/upadłości, stanowiącego załącznik do pobrania;
  • Przygotowanie dokumentów, na podstawie których została sporządzona informacja składana corocznie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o działalności agencji zatrudnienia.
 
 
 

 

Do Pobrania:

Regulamin kontroli działalności agencji zatrudnienia,

Zarządzenie 51-2020 zał. nr 4 upoważnienie szczegółowe

Zgoda na kontrolę zdalną

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o likwidacji/upadłości jednoosobowe

Oświadczenie o likwidacji/upadłości wieloosobowe

Pouczenie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę