Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Szanowni Państwo!
Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022. Kwota na działania określone w art. 69a ust. 2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2022 wynosi 13 525 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.
Przyjęto, że w 2022 roku będą obowiązywać następujące Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej
Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

KFS Limity 2022
 
Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2022
 
Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2022 dla powiatowych urzędów pracy:
 
 

L.p. PUP Kwota środków KFS (w zł)
1. Bolesławiec 550 000,00
2. Dzierżoniów 400 000,00
3. Głogów 380 000,00
4. Góra 150 000,00
5. Jawor 300 000,00
6. Jelenia Góra 650 000,00
7. Kamienna Góra 185 000,00
8. Kłodzko 740 000,00
9. Legnica 860 000,00
10. Lubań 300 000,00
11. Lubin 700 000,00
12. Lwówek Śląski 100 000,00
13. Milicz 150 000,00
14. Oleśnica 350 000,00
15. Oława 420 000,00
16. Polkowice 650 000,00
17. Strzelin 200 000,00
18. Środa Śląska 250 000,00
19. Świdnica 650 000,00
20. Trzebnica 350 000,00
21. Wałbrzych 750 000,00
22. Wołów 280 000,00
23. Wrocław 3 000 000,00
24. Ząbkowice Śląskie 380 000,00
25. Zgorzelec 400 000,00
26. Złotoryja 380 000,00
  Ogółem 13 525 000,00

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021. Kwota na działania określone w art. 69a ust.2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2021 wynosi 15 635 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.
Przyjęto, że w roku 2021 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Priorytety Rady Rynku Pracy dotyczące wydatkowania rezerwy KFS:
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 
 
 
Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest następującymi przepisami:
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2020 poz. 1409
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U. 2014 poz. 639
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
Kto może się starać o środki z KFS?
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.
Na co można przeznaczyć środki?
Można otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS można przeznaczyć na:
 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej.
Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy DWUP, tel.71 39 74 193.

KFS Limity 2021
Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2021
Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2021 dla powiatowych urzędów pracy:
 
L.p. PUP Kwota środków KFS
(w tys. zł)
1. Bolesławiec 600,0
2. Dzierżoniów 400,0
3. Głogów 400,0
4. Góra 200,0
5. Jawor 400,0
6. Jelenia Góra 600,0
7. Kamienna Góra 200,0
8. Kłodzko 950,0
9. Legnica 1 000,0
10. Lubań 400,0
11. Lubin 825,0
12. Lwówek Śląski 100,0
13. Milicz 220,0
14. Oleśnica 300,0
15. Oława 450,0
16. Polkowice 750,0
17. Strzelin 250,0
18. Środa Śląska 350,0
19. Świdnica 700,0
20. Trzebnica 400,0
21. Wałbrzych 850,0
22. Wołów 325,0
23. Wrocław 3 665,0
24. Ząbkowice Śląskie 425,0
25. Zgorzelec 425,0
26. Złotoryja 450,0
  Ogółem 15 635,0


 

 

Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2020
Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2020 dla powiatowych urzędów pracy

W okresie wrzesień-październik 2016 firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie na zlecenie DWUP  zrealizowała badanie pt. Ocena efektywności wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2015 i I połowy roku 2016 w województwie dolnośląskim." Badanie efektów działań finansowanych ze środków KFS przedstawia dane ilościowe i jakościowe zebrane podczas kontaktów z przedstawicielami wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy województwa dolnośląskiego oraz pracodawcami, którzy w 2015 i I połowie 2016 roku otrzymali dofinansowanie. W sumie przeprowadzono 26 ankiet z przedstawicielami urzędów pracy, którzy obsługują KFS oraz 953 ankiety z pracodawcami korzystającymi z KFS.

Raport

Ulotka

Prezentacja z konferencji

Streszczenie w j. polski i angielskim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę