Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023. Kwota na działania określone w art. 69a ust. 2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2023 wynosi 16 527 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Przyjęto, że w 2023 roku będą obowiązywać następujące Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego  w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego  osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest następującymi przepisami:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2020 poz. 1409
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U. 2014 poz. 639
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001.


Kto może się starać o środki z KFS ?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.


Na co można przeznaczyć środki ?

Można otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Środki KFS można przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej.

 

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub
w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy DWUP
tel. 71 39 74 193

Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2023
 
Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2023 dla powiatowych urzędów pracy:
 
 
L.p. PUP Kwota środków KFS (w zł)
1. Bolesławiec 700 000,00
2. Dzierżoniów 600 000,00
3. Głogów 400 000,00
4. Góra 200 000,00
5. Jawor 400 000,00
6. Jelenia Góra 1 050 000,00
7. Kamienna Góra 250 000,00
8. Kłodzko 777 000,00
9. Legnica 1 250 000,00
10. Lubań 350 000,00
11. Lubin 700 000,00
12. Lwówek Śląski 150 000,00
13. Milicz 200 000,00
14. Oleśnica 600 000,00
15. Oława 550 000,00
16. Polkowice 750 000,00
17. Strzelin 250 000,00
18. Środa Śląska 350 000,00
19. Świdnica 800 000,00
20. Trzebnica 400 000,00
21. Wałbrzych 1 050 000,00
22. Wołów 350 000,00
23. Wrocław 3 000 000,00
24. Ząbkowice Śląskie 450 000,00
25. Zgorzelec 500 000,00
26. Złotoryja 450 000,00
  Ogółem 16 527 000,00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę