Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


 

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020. Kwota na działania określone w art. 69a ust.2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2020 wynosi 15 026 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.
Przyjęto, że w roku 2020 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
  w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • Wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych
  w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach
  i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju
Priorytety podziału rezerwy KFS 2020:
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników CIS,KIS,WTZ;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków KFS.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.
Część środków KFS minister właściwy do spraw pracy przeznacza na dodatkowe zadania: promocję KFS, badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych środkami KFS, badania efektywności wykorzystania KFS. Po wydzieleniu tej części - w stosunku do 80% środków KFS, priorytety wydatkowania, wzór podziału środków i plan ich wydatkowania określa minister właściwy do spraw pracy, po uzyskaniu opinii Rady Rynku Pracy, natomiast o priorytetach wydatkowania 20% tzw. rezerwy decyduje Rada Rynku Pracy.
 
Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.
W jaki sposób pracodawca ma starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?
Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).
Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.
 
 
Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS określa rozporządzenie MRPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 
Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub
w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy
tel.71 39 74 193
kfs@dwup.pl

Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2020
Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2020 dla powiatowych urzędów pracy

W okresie wrzesień-październik 2016 firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie na zlecenie DWUP  zrealizowała badanie pt. Ocena efektywności wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2015 i I połowy roku 2016 w województwie dolnośląskim." Badanie efektów działań finansowanych ze środków KFS przedstawia dane ilościowe i jakościowe zebrane podczas kontaktów z przedstawicielami wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy województwa dolnośląskiego oraz pracodawcami, którzy w 2015 i I połowie 2016 roku otrzymali dofinansowanie. W sumie przeprowadzono 26 ankiet z przedstawicielami urzędów pracy, którzy obsługują KFS oraz 953 ankiety z pracodawcami korzystającymi z KFS.

Raport

Ulotka

Prezentacja z konferencji

Streszczenie w j. polski i angielskim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę