Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024. Kwota na działania określone w art. 69a ust. 2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2024 wynosi 17 830 000 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Przyjęto, że w 2024 roku będą obowiązywać następujące Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRPiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest następującymi przepisami:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2020 poz. 1409
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz.U. 2014 poz. 639
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001.


Kto może się starać o środki z KFS ?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.


Na co można przeznaczyć środki ?

Można otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.


Środki KFS można przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej.

 

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub
w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy DWUP
tel. 71 39 74 193

Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2024
 
Stosownie do art. 109 ust. 2j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 735 z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowań złożonych przez samorządy powiatów w ramach priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał następującego podziału środków ujętych w planie wydatków środków KFS w roku 2024 dla powiatowych urzędów pracy:
 
w zł
L.p. Powiatowy Urząd Pracy Kwota środków KFS
1. Bolesławiec 750 000,00
2. Dzierżoniów 630 000,00
3. Głogów 430 000,00
4. Góra 210 000,00
5. Jawor 420 000,00
6. Jelenia Góra 1 100 000,00
7. Kamienna Góra 280 000,00
8. Kłodzko 800 000,00
9. Legnica 1 260 000,00
10. Lubań 370 000,00
11. Lubin 740 000,00
12. Lwówek Śląski 170 000,00
13. Milicz 210 000,00
14. Oleśnica 650 000,00
15. Oława 610 000,00
16. Polkowice 780 000,00
17. Strzelin 280 000,00
18. Środa Śląska 380 000,00
19. Świdnica 900 000,00
20. Trzebnica 430 000,00
21. Wałbrzych 1 100 000,00
22. Wołów 370 000,00
23. Wrocław 3 500 000,00
24. Ząbkowice Śląskie 470 000,00
25. Zgorzelec 530 000,00
26. Złotoryja 460 000,0
  Ogółem 17 830 000,00
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę