Statystyki i analizy urzędu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Zawartość stron

Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Kobiet to impuls do dokonania kolejnej analizy sytuacji kobiet na dolnośląskim rynku pracy. W naszym województwie, podobnie jak w całym kraju sytuacja zawodowa kobiet znacznie różni się od sytuacji mężczyzn na rynku pracy. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać między innymi w funkcjonujących w naszym społeczeństwie stereotypach. Powszechnie uważa się, że kobiety bardziej cenią dom i rodzinę niż pracę zawodową, nie są nastawione na robienie kariery, mniej angażują się w wykonywaną przez siebie pracę, są z natury predysponowane do prac o charakterze opiekuńczym, są mniej rzetelnymi pracownikami i częściej są nieobecne w pracy z powodu obowiązków związanych z prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi.

Zjawisko gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy występuje  w całej Europie i na świecie, jednak jego skala jest różna w poszczególnych krajach. Jak wynika z „Raportu o rozwoju społecznym 2011" opracowanego na potrzeby Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Polska plasuje się na 25 miejscu pod względem wartości współczynnika nierówności płci. Wskaźnik Nierówności Płci (Gender Ineaquality Index, GII), zaktu­alizowany w 2011 roku dla 145 krajów, pokazuje, w jaki sposób ograniczenia związane z możliwością i zdolnością do reprodukcji przyczyniają się do pogłę­biania nierówności płci. Wskaźnik GII koncentruje się także na udziale kobiet w politycznym proce­sie decyzyjnym podkreślając, że gorsza sytuacja kobiet w tym zakresie w sto­sunku do mężczyzn jest stała i jedna­kowa na całym świecie, a szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, Południo­wej Azji i państwach arabskich. Nie­sie to za sobą poważne implikacje dla zrównoważonego rozwoju i równości.

Czołowe pozycje w tym rankingu, świadczące o znacznie lepszej sytuacji kobiet,  zajmują następujące kraje: Szwecja, Holandia, Dania, Szwajcaria, Finlandia,  Norwegia, Niemcy, Singapur, Islandia oraz Francja, znajdujące się w grupie krajów o bardzo wysokim rozwoju społecznym.

Pobierz pełną informacje

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę