Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rada Rynku Pracy dokonała podziału pomiędzy województwa limitów środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017, co pozwala na rozpoczęcie przez województwo działań związanych z podziałem przyznanych środków pomiędzy powiaty. Kwota na działania określone w art. 69a ust.2 dla PUP dla województwa dolnośląskiego na rok 2016 wynosi 12 082 100 zł. Informacja o podziale środków została opublikowana na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Przyjęto, że w roku 2017 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lubo szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety podziału rezerwy KFS 2017:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

 Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

Część środków KFS minister właściwy do spraw pracy przeznacza na dodatkowe zadania: promocję KFS, badania zapotrzebowania na zawody, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych środkami KFS, badania efektywności wykorzystania KFS. Po wydzieleniu tej części - w stosunku do 80% środków KFS, priorytety wydatkowania, wzór podziału środków i plan ich wydatkowania określa minister właściwy do spraw pracy, po uzyskaniu opinii Rady Rynku Pracy, natomiast o priorytetach wydatkowania 20% tzw. rezerwy decyduje Rada Rynku Pracy.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2017 dla Województwa Dolnośląskiego przeznaczono kwotę 12 082 100  zł na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy.

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W jaki sposób pracodawca ma starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Powiatowy urząd pracy powinien opracować formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnić go na swojej stronie internetowej.

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS określa rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub

w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy

tel.71 39 74 298

kfs@dwup.pl

Informacja o podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach limitu na rok 2017 w województwie dolnoślaskim

Stosownie do art. 109 ust. 2k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił limity środków KFS na finansowanie działań samorządów powiatów określonych w art. 69a ust. 2 ustawy w roku 2017 dla powiatowych urzędów pracy dostępne są w linku:
 

W okresie wrzesień-październik 2016 firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie na zlecenie DWUP  zrealizowała badanie pt. Ocena efektywności wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2015 i I połowy roku 2016 w województwie dolnośląskim." Badanie efektów działań finansowanych ze środków KFS przedstawia dane ilościowe i jakościowe zebrane podczas kontaktów z przedstawicielami wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy województwa dolnośląskiego oraz pracodawcami, którzy w 2015 i I połowie 2016 roku otrzymali dofinansowanie. W sumie przeprowadzono 26 ankiet z przedstawicielami urzędów pracy, którzy obsługują KFS oraz 953 ankiety z pracodawcami korzystającymi z KFS.

Raport

Ulotka

Prezentacja z konferencji

Streszczenie w j. polski i angielskim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę